برخی چیزها را کنار بگذارید

کارهایی وجود دارد که می توان در هر زمانی انجام داد

نه فقط در آخر هفته. اگر وقت خود را در هفته به اندازه کافی خوب ترتیب دهید

برای مثال با انجام چند کار کوچک در زمان ناهار پس باید در آخر هفته زمان زیادی برای انجام کارهایی که واقعاً می خواهید انجام دهید باقی می ماند.

انجام کمی کار در هر روز یا شب در هفته می تواند از انجام آن در آخر هفته ارزشمندتان جلوگیری کند!