دریافت در لحظه

کارهای مختلفی وجود دارد که می توانید برای کمک به آرامش انجام دهید. با این حال، اگر به طور کامل در آن لحظه حضور نداشته باشید

بعید است که از هر تکنیک آرامش بخشی بهره مند شوید.

اگر برایتان دشوار است که استرس‌هایتان را کنار بگذارید و پشیمانی‌های گذشته یا نگرانی‌های آینده را کنار بگذارید

سعی کنید فهرستی از هر کاری که باید انجام شود یا در تاریخ بعدی درباره آن فکر کنید تهیه کنید، زمان و تاریخی را برای رسیدگی به هر مورد تعیین کنید.

سپس ذهن خود را خاموش کنید، نگرانی های خود را کنار بگذارید و فعلاً روی لذت بردن از لحظه تمرکز کنید.