مقابل غذاهای خانگی

رستوران در مقابل غذاهای خانگی

باید در نظر داشته باشید که وقتی با غذاهای باقی مانده از رستوران ها سروکار دارید، نمی دانید مواد اولیه قبل از استفاده چقدر تازه بوده اند.

شما باید این باقیمانده غذاها را زودتر از مصرف مشابه خانگی آنها بخورید در عرض 3 تا 4 روز.

با این حال، اگر غذای باقی مانده حاوی مواد خام مانند ماهی یا سبزیجات خام است، آن را ظرف 24 ساعت مصرف کنید.