نحوه درمان کمای دیابتی

درمان هیپرگلیسمی نیاز به مایعات داخل وریدی برای بهبود سطح مایع در سراسر بدن شما دارد.

همچنین ممکن است انسولین دریافت کنید تا به سلول های شما کمک کند تا گلوکز اضافی در گردش را جذب کنند.

اگر سطوح سدیم، پتاسیم یا فسفات شما پایین است، ممکن است مکمل هایی دریافت کنید تا به سطح سالم آنها کمک کنند. درمان برای DKA مشابه خواهد بود.

اگر هیپوگلیسمی دارید، تزریق گلوکاگون به افزایش سطح قند خون شما کمک می کند.