کسانی که در معرض خطر بالاتر هستند

افرادی که باردار هستند باید به ویژه مراقب پختن، نگهداری و گرم کردن مجدد غذاها باشند.

آنها به ویژه در برابر مسمومیت غذایی، به ویژه از لیستریا، آسیب پذیر هستند.

لیستریا می تواند از جفت عبور کرده و به کودک در حال رشد آسیب برساند.

افراد بالای 65 سال یا افرادی که دارای نقص ایمنی هستند نیز باید در تهیه و نگهداری ایمن غذا بسیار مراقب باشند. این شامل کسانی است که با شرایط زیر زندگی می کنند:

اچآیوی
ایدز
اسکلروز چندگانه
بیماری کرون
سرطان