گوساله ها و آشیل کشش

رو به تکیه گاه بایستید، پاهای خود را به اندازه ی گام از هم باز کنید، پای عقبی خود را صاف و پای جلویی را خم کنید.

پاشنه پشتی را روی زمین فشار دهید تا کشش وسط ماهیچه ساق پا را تجربه کنید.

انگشتان پا را کمی به سمت داخل بچرخانید تا روی قسمت بیرونی ساق پا متمرکز شوید و نگه دارید.

حالا ساق پای عقب را کمی به داخل بیاورید، زانو را خم کنید و باسن را خم کنید، بنابراین کشش به سمت پایین ساق پا و تاندون آشیل حرکت می کند.

در نهایت، در حالی که هر دو پا هنوز خم شده اند، انگشتان جلوی پای جلویی را به سمت دیواری قرار دهید تا عضلات پا کشیده شوند.