خودروهایی که به نجات شرکت کمک کردند

خودروهایی که به نجات شرکت کمک کردند

بسیاری از شرکت‌های خودروسازی به‌طور خطرناکی به لبه نابودی مالی یا مرگ شهرت نزدیک شده‌اند تا تنها یک مدل از آن نجات پیدا کند. برخی از آن خودروها به موقعیت افسانه‌ای دست یافته‌اند، در حالی که برخی دیگر به عناصر اصلی چشم‌انداز اتومبیلرانی ما تبدیل شده‌اند. نقش این خودرو در نجات تولیدکنندگان مربوطه خود از … ادامه