کشش چهارگانه

بایستید و پاهای خود را موازی کنید، سپس پاشنه راست خود را بلند کنید و دست راست خود را پشت سر خود بگیرید تا پا را بگیرید.

لگن را در وضعیت خنثی قرار دهید و به آرامی پا را به دست خود فشار دهید و زانوها را نزدیک به هم نگه دارید.

فرقی نمی کند ران کششی شما جلوی ران حمایت کننده باشد، تا زمانی که احساس کشیدگی کنید.