حفظ حرکت در باشگاه تمرینی خود

هنگامی که باشگاه نوپای خود را «تمرین در محل کار» از زمین خارج کردید، مهم است که شتاب را حفظ کنید و همه را علاقه مند نگه دارید.

باز هم، وظایف روزانه سازمانی باید به اشتراک گذاشته شود، به همین دلیل مهم است که گروهی وجود داشته باشد که همه وظایف را مدیریت کند، نه فقط خودتان.

سازماندهی خبرنامه ها، تابلوهای اعلانات، ایمیل ها یا حتی یک صفحه وب باشگاه چندان دشوار نخواهد بود. چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد این است که اشتیاق اولیه از بین برود

بنابراین تمرکز باید گسترده تر از مدیریت صرف جلسات تمرینی هفتگی باشد.

اگر بتوانید آن را شکست دهید، احتمالاً متوجه خواهید شد که باشگاه در حال رشد است و همکاران کاری شما برای کسب اطلاعات بیشتر به این سمت خواهند آمد.