تحقیقات ذهن در نتگام

تحقیقات نشان می دهد که وقتی ذهن خود را تغییر می دهیم در مغز ما چه اتفاقی می افتد.
این بر اساس یک مطالعه جدید منتشر شده در وبسایت نتگام است که انواع فعالیت هایی را که در مغز زمانی که فرد از نظر اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد تا نظر خود را تغییر دهد، مورد بررسی قرار می دهد.

تأثیر اجتماعی مانند این معمولاً به دو شکل طبقه بندی می شود: اطلاعاتی یا هنجاری.

تأثیر اطلاعاتی زمانی است که ما باورهای خود را نسبت به عقاید دیگران تغییر می دهیم تا دقت را به حداکثر برسانیم. نویسندگان مطالعه نوشتند که این فرآیند احتمالاً تحت تأثیر حس اعتماد ما به باورهای اولیه خودمان است.

در مقابل، تأثیر هنجاری زمانی است که ما باورهای خود را نسبت به عقاید دیگران به دلایل غیرمرتبط با دقت تغییر دهیم. به عنوان مثال، ما ممکن است به دنبال به حداکثر رساندن انسجام گروهی یا پذیرش اجتماعی باشیم.

این تحقیق اولین تحقیق در نوع خود است که نشان می دهد مغز هنگام تحت تأثیر اطلاعاتی یا تأثیر هنجاری رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.