خوانندگان مشتاق

افراد خواب بسیار موثر عاشق خواندن هستند.

آنها 1 تا 2 ساعت قبل از پریدن به رختخواب همه وسایل الکتریکی را خاموش می کنند و با یک کتاب خوب جمع می شوند.

روند آرام کردن قبل از خواب برای رسیدن به یک استراحت خوب در شب بسیار مهم است. به بدن می گوید که تمام فعالیت ها متوقف شده است و شما آماده استراحت هستید.

خواندن دقیقاً این کار را انجام می دهد. به جای تحریک ذهن، خود را در دنیایی دور از دنیای خود غوطه ور می کنید.

هر گونه نگرانی را از بین می برد و شما را قادر می سازد تا استرس را از بین ببرید.

گزارشی از تلگراف ادعا می کند که فقط 6 دقیقه زمان مطالعه برای کاهش ضربان قلب/تنش ماهیچه ها طول می کشد

که به نوبه خود به شما کمک می کند آرام شوید. زمان ورود به کتابخانه است.