سس سویا

سس سویا به ساتای ها، غذاهای نودل، رامن، و سوشی یک پاپ شور و شور اضافه می کند.

همچنین یک راه عالی برای طعم دادن به غذاهای گیاهی برای طعم اومامی طعم گوشتی لذیذی که اغلب با پنیر، گوشت و قارچ همراه است

 آن را به ویژه برای آشپزخانه‌های گیاه‌خواری اصلی می‌کند.

سس سویا معمولی تقریباً 900 میلی گرم در هر قاشق غذاخوری دارد که حدود 40 درصد از مصرف روزانه توصیه شده وزارت کشاورزی است.

با انتخاب سس سویا کم سدیم که حاوی 45 درصد سدیم کمتر است، مصرف خود را مدیریت کنید.