سبک خواب خود را در نظر بگیرید

هنگام خرید تشک، اجازه دهید ترجیحات و نیازهای خوابتان شما را راهنمایی کند.

به عنوان مثال، وبسایت نتگام می‌گوید: آیا دوست داری فضاهای زیادی باز شود؟ یک تشک بزرگتر یا حتی یک پادشاه کالیفرنیا را در نظر بگیرید.

 تشک کوچکتر نیاز به امنیت و صمیمیت را برطرف می کند.

یا دو مورد را انتخاب کنید تا هم خود و هم همسرتان را خوشحال کنید،

برخی از زوج ها تشک های دوقلو جداگانه می خرند و آنها را به هم فشار می دهند که این یک راه حل نبوغ است.

شرط شماره 1 هنگام خرید – تشک باید احساس راحتی کند.

او می‌گوید، هر ویژگی که به طور خاص راحتی شما را افزایش نمی‌دهد، لازم نیست در تشک شما باشد و چیزی برای پرداخت هزینه نیست.