مرحله بندی سرطان سینه

فرآیند مرحله بندی تعیین می کند که آیا سرطان از پستان به سایر قسمت های بدن مانند غدد لنفاوی یا اندام های اصلی گسترش یافته است یا خیر.

به گفته وبسایت نتگام متداول ترین سیستم مورد استفاده، سیستم کمیته مشترک آمریکایی سرطان است.

در سیستم مرحله بندی TNM، سرطان ها بر اساس مراحل T، N و M طبقه بندی می شوند:

T اندازه تومور و میزان گسترش آن در سینه و نواحی مجاور را نشان می دهد.
N نشان دهنده میزان انتشار آن به غدد لنفاوی است.
M متاستاز یا میزان گسترش آن به اندام های دور را تعریف می کند.

در مرحله بندی TNM، هر حرف با یک عدد همراه است تا توضیح دهد که سرطان چقدر پیشرفت کرده است.

هنگامی که مرحله بندی TNM مشخص شد، این اطلاعات در فرآیندی به نام “گروه بندی مرحله” ترکیب می شوند.

گروه بندی مرحله ای روش مرسوم مرحله بندی است که در آن مراحل از 0 تا 4 متغیر است. هر چه این تعداد کمتر باشد، مرحله سرطان زودتر است.