هوای سرد می تواند شما را سرما دهد

در حالی که شیوع سرماخوردگی در زمستان افزایش می یابد، اما ارتباط چندانی با خود هوای سرد ندارد.

مطالعه‌ای که توسط واحد تحقیقات سرماخوردگی انجام شد، تعدادی از داوطلبانی را که در معرض ویروس سرماخوردگی قرار داشتند، انتخاب کرد و سپس آنها را از هم جدا کرد.

یک گروه در اتاقی که به خوبی گرم شده بود نگهداری می شدند و گروه دیگر حمام می کردند و در راهروی سرد آب می چکیدند.

تعداد کسانی که سرما خورده بودند بین این دو گروه تفاوتی نداشت.

نتیجه این بود که ویروس سرماخوردگی در طول ماه‌های سردتر با سهولت بیشتری پخش می‌شود، زیرا افراد زمان بیشتری را در داخل خانه سپری می‌کنند

و با افراد دیگری که ممکن است سرماخورده باشند در تماس هستند، نه اینکه کاهش دمای واقعی مستقیماً باعث سرماخوردگی شود.