استاد کلوئی

وبسایت استاد محمد کلوئی

بهترین معلم ریاضی ایران محمد کلویی کیست ؟ نام جدیدی در بین مدرسین گرگان و مشهد می شنیدیم این سبب شد تحقیقات کافی در این خصوص به عمل آوریم از دانش آموختگان ایشان شروع کردیم ادامه مطلب