روی تکنیک تمرکز کنید

مسائلی مانند وضعیت بدنی خوب کلیدی هستند و بدون آن می توانید آسیب های قابل پیشگیری را متحمل شوید.

به جای روی زمین، با سر و سینه بالا، شانه ها پایین به جای خمیده، پشت و ریلکس، و در سطح چانه، به جلو تمرکز کنید.

بازوهای خود را از جلو به عقب، نه بالاتر از استخوان سینه، نه از پهلو به پهلو و در سراسر بدن بچرخانید.

سعی کنید بازوهای خود را کمی کمتر از زاویه 90 درجه و نه خیلی قوی نگه دارید و دستان خود را به آرامی جمع کنید.

وقتی برای یک رویداد آماده می شوید، فکر کنید که چگونه راه می روید، به این معنی است که از بروز مشکل در روز جلوگیری می کنید!