آخرین مطالب جواب بازی

نماینده کارفرما در میان کارگران در جدول

نوشته admin1
نماینده کارفرما در میان کارگران که وظیفه نظارت بر کار آنها و آموزش به آنها را دارد: سرکارگر
1 3 4 5