لباس راحت

آنچه می پوشید باید راحت باشد. بسته به شرایط و آب و هوا، می توان تصمیم نهایی را تا روز اول موکول کرد، اما برای همه احتمالات بسته بندی کنید.

زمان روز و فصل تاثیر دارد. این فقط مربوط به تاپ، شورت و لباس سر شما نیست – جوراب های خود را با دقت انتخاب کنید

با در نظر گرفتن گزینه های بالشتک اضافی یا بدون درز با پد اضافی پاشنه، که خطر تاول و لکه های درد را کاهش می دهد.

از مواد کنار پوست که عرق را جذب نمی کنند خودداری کنید. تغییر جوراب خشک در نیمه راه ممکن است کمک کند. و این ما را به سمت…