بالش ساتن یا ابریشم

اگر واقعاً نمی توانید در حالت دیگری به جز روی شکم خود بخوابید، روی بالش های ساتن یا ابریشمی استفاده کنید.

این نه تنها به این معنی است که شما هر روز صبح با احساس یک شاهزاده خانم از خواب بیدار می شوید، بلکه این مواد فوق العاده نرم به پوست و موهای شما کمک می کنند

تا وقتی در خواب حرکت می کنید روی آنها حرکت کنند. اصطکاک و چین و چروک کمتر به معنای وز شدن کمتر مو و چروک پوست است.