کشش همسترینگ

رو به تکیه گاه بین ارتفاع زانو و باسن بایستید. یکی از پاها را دراز کنید و روی تکیه گاه قرار دهید، در حالی که پا شل است.

پای تکیه گاه شما باید عمود بر زمین باشد. حالا از باسن به جلو بچرخید (کمرتان را گرد نکنید)، لگن و زانوی پای کشیده را صاف نگه دارید.

کشش را در امتداد پشت ران حمایت شده احساس کنید. نیازی نیست انگشتان پا را به سمت عقب بکشید – تنها دلیلی که این کشش را تشدید می کند این است که عصب سیاتیک را کشیده است.